Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu.

 • Data publikacji strony internetowej: 
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt.
 • Zamieszczone na stronie podmiotowej BIP informacje publiczne w postaci załączników z zeskanowanymi dokumentami, nie są dostępne cyfrowo w całości, zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań DODR.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-26. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności:

•    Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-26
•    Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-02-09
•    Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Koordynatorem ds. dostępności jest Kamil Piszczałka, adres poczty elektronicznej: dostepnosc.cyfrowa@dodr.pl
   
 • Kontaktować się można także dzwoniąc na numer telefonu: 71 339 86 56 wew. 233

Procedura

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu.

Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład poprzez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu.
Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Ułatwienia na stronie podmiotowej BIP

 • użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab,
 • w całym serwisie włączony jest tzw. foukus, czli domyślne oznaczanie aktywnego linka czy pola formularza,
 • dostępna jest wersja strony z podwyższonym kontrastem,
 • zastosowano przycisk A++ umożliwiający zmianę wielkości tekstu

Dostępność architektoniczna

Siedziba Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego znajduje się we Wrocławiu przy ul. Zwycięskiej 8 w trzech wielokondygnacyjnych budynkach oznaczonych literami B3, B2 i B4.

Każdy z budynków posiada osobne oddzielne wejście.

Główne wejście do budynku B4 wyposażone jest w podjazd dla osób niepełnosprawnych.

Do budynków B3 i B2 nie można się dostać z poziomu terenu. Istnieją bariery w postaci schodów przed wejściem do budynków – brak podjazdu.

W budynku B4 mieści się Recepcja na wprost wejścia głównego. Można w niej uzyskać niezbędne informacje jak poruszać się po budynkach i o dostępnych usługach wsparcia.

Kancelaria ogólna mieści się w budynku B3 na parterze, na wprost wejścia głównego. Można w niej uzyskać niezbędne informacje jak poruszać się po budynkach i o dostępnych usługach wsparcia.

Przed budynkiem B4 znajduje się dedykowane miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

Wykonano wyróżnienia początku i końca wszystkich biegów schodowych. Szerokość głównych drzwi wejściowych i drzwi wewnętrznych oraz ciągów komunikacyjnych jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Toaleta w budynku B4 znajduje się na parterze i jest przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W Ośrodku nie ma pętli indukcyjnej.

W budynkach nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych lub słabowidzących.

Dostępność dla osób niesłyszących lub słabosłyszących

Nie istnieje możliwość obsługi osób słabosłyszących/niesłyszących w języku migowym po uprzednim powiadomieniu i umówieniu wizyty interesanta. 

Aplikacje mobilne

Serwis BIP Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu nie posiada dedykowanej aplikacji mobilej.
Serwis zbudowany został w oparciu o metodę "Responsive Web Design", dzięki której automatycznie dostosowuje wyświetlanie do rozdzielczości oraz wielkości ekranu.

Dostępność architektoniczna Powiatowych Zespołów Doradztwa Rolniczego
 

PZDR Bolesławiec

Budynek jest zlokalizowany przy al. Tysiąclecia nr 10AB, 59-700 Bolesławiec.
Budynek trzykondygnacyjny z dwoma wejściami, główne, do którego prowadzą schody znajduje się przy al. Tysiąclecia. Przy budynku znajduje się parking, brak wyznaczonego miejsca dla osób z niepełnosprawnościami.  
Budynek nie posiada podjazdu ani platformy przyschodowej dla osób z niepełnosprawnościami. Biuro PZDR Bolesławiec znajduje się na pierwszym piętrze, wewnątrz budynku brak platformy przychodowej dla osób z niepełnosprawnościami oraz windy. 
W budynku jest toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Brak również pętli indukcyjnej dla osób niedosłyszących.

PZDR Chojnów

Budynek jest zlokalizowany przy ul. Reja 8, 59-225 Chojnów.
Budynek czterokondygnacyjny z jednym wejściem. Wejście główne, do którego prowadzą schody, znajduje się przy ul. Reja. Przy budynku znajduje się parking, z jednym miejscem parkingowym wyznaczonym dla osób z niepełnosprawnościami.  
Budynek nie posiada podjazdu ani platformy przyschodowej dla osób z niepełnosprawnościami. Biuro PZDR Chojnów znajduje się na trzecim i czwartym piętrze, wewnątrz budynku brak platformy przychodowej dla osób z niepełnosprawnościami oraz windy. W budynku brak  toalety przystosowanej dla osób z niepełnosprawnościami. 
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Brak również pętli indukcyjnej dla osób niedosłyszących.

PZDR Dzierżoniów

Budynek jest zlokalizowany przy ul. Świdnickiej 38, 58-200 Dzierżoniów.
Budynek dwukondygnacyjny z jednym wejściem. Wejście główne, do którego prowadzą schody, znajduje się przy ul. Świdnickiej. Przy budynku znajduje się parking, z jednym miejscem parkingowym wyznaczonym dla osób z niepełnosprawnościami.  
Budynek posiada podjazd dla osób z niepełnosprawnościami. Biuro PZDR Dzierżoniów znajduje się na drugim piętrze, wewnątrz budynku brak platformy przychodowej dla osób z niepełnosprawnościami oraz windy. W budynku brak toalety przystosowanej dla osób z niepełnosprawnościami. 
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Brak również pętli indukcyjnej dla osób niedosłyszących.

PZDR Głogów

Budynek jest zlokalizowany przy ul. Gustawa Morcinka 8, 67-204 Głogów.
Budynek dwukondygnacyjny z jednym wejściem. Wejście główne, do którego prowadzą schody znajduje się przy ul. Świdnickiej. Przy budynku znajduje się parking z dwoma miejscami parkingowymi wyznaczonymi dla osób z niepełnosprawnościami.  
Budynek posiada windę zewnętrzną. Biuro PZDR Głogów znajduje się na pierwszym piętrze. W budynku brak toalety przystosowanej dla osób z niepełnosprawnościami. 
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Brak również pętli indukcyjnej dla osób niedosłyszących.

PZDR Góra

Budynek jest zlokalizowany przy ul. Wrocławskiej 54, 56-200 Góra.
Budynek trzykondygnacyjny z dwoma wejściami. Wejście główne, do którego prowadzą schody, znajduje się przy ul. Świdnickiej. Przy budynku znajduje się parking z dwoma miejscami parkingowymi wyznaczonymi dla osób z niepełnosprawnościami.  
Budynek posiada podjazd dla osób z niepełnosprawnościami. Biuro PZDR Góra znajduje się na pierwszym piętrze, w budynku znajduje się winda. W budynku brak toalety przystosowanej dla osób z niepełnosprawnościami. 
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Brak również pętli indukcyjnej dla osób niedosłyszących.

PZDR Jawor

Budynek jest zlokalizowany przy ul. kard. Stefana Wyszyńskiego 5, 59-400 Jawor. 
Budynek dwukondygnacyjny z jednym wejściem. Wejście główne, do którego prowadzą schody znajduje się przy ul. kard. Stefana Wyszyńskiego. Przy budynku znajduje się parking, brak wyznaczonego miejsca dla osób z niepełnosprawnościami.  
Budynek nie posiada podjazdu ani platformy przyschodowej dla osób z niepełnosprawnościami. Biuro PZDR Jawor znajduje się na pierwszym piętrze, wewnątrz budynku brak platformy przychodowej dla osób z niepełnosprawnościami oraz windy. W budynku brak  toalety przystosowanej dla osób z niepełnosprawnościami.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Brak również pętli indukcyjnej dla osób niedosłyszących.

PZDR Jelenia Góra

Budynek jest zlokalizowany przy ul. Jana Pawła II, 58-500 Jelenia Góra.
Budynek trzykondygnacyjny z dwoma wejściami, główne do którego prowadzą schody, znajduje się przy ul. Jana Pawła II. Przy budynku znajduje się parking, brak wyznaczonego miejsca dla osób z niepełnosprawnościami.  
Budynek posiada podjazd dla osób z niepełnosprawnościami. Biuro PZDR Jelenia Góra znajduje się na parterze. W budynku brak  toalety przystosowanej dla osób z niepełnosprawnościami.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Brak również pętli indukcyjnej dla osób niedosłyszących.

PZDR Kamienna Góra

Budynek jest zlokalizowany przy ul. Papieża Jana Pawła II 11 A , 58-400 Kamienna Góra.
Budynek trzykondygnacyjny z dwoma wejściami, główne, do którego prowadzą schody znajduje się przy al. Tysiąclecia. Przy budynku znajduje się parking, brak wyznaczonego miejsca dla osób z niepełnosprawnościami.  
Budynek posiada platformę przyschodową dla osób z niepełnosprawnościami. Biuro PZDR Kamienna Góra znajduje się na drugim piętrze, wewnątrz budynku brak platformy przychodowej dla osób z niepełnosprawnościami oraz windy. W budynku brak  toalety przystosowanej dla osób z niepełnosprawnościami.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Brak również pętli indukcyjnej dla osób niedosłyszących.

PZDR Kłodzko

Budynek jest zlokalizowany przy ul. Okrzei 6, 57-300 Kłodzko
Budynek trzykondygnacyjny z jednym wejściem, główne, do którego nie można się dostać z poziomu terenu ponieważ istnieje bariera w postaci schodka przed wejściem do budynku, znajduje się przy al. Tysiąclecia. Pod budynkiem przy ulicy znajduje się parking z wyznaczonym miejscem dla osób z niepełnosprawnościami.  
Budynek nie posiada podjazdu ani platformy przyschodowej dla osób z niepełnosprawnościami. Biuro PZDR Kłodzko znajduje się na parterze. W budynku brak  toalety przystosowanej dla osób z niepełnosprawnościami.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Brak również pętli indukcyjnej dla osób niedosłyszących.

PZDR Lubań

Budynek jest zlokalizowany przy ul. Karola Miarki 1, 59-800 Lubań. 
Budynek dwukondygnacyjny z jednym wejściem, główne, do którego prowadzą schody znajduje się przy ul. Karola Miarki. Przy budynku znajduje się parking, brak wyznaczonego miejsca dla osób z niepełnosprawnościami.  
Budynek nie posiada podjazdu ani platformy przyschodowej dla osób z niepełnosprawnościami. Biuro PZDR Lubań znajduje się na pierwszym piętrze, wewnątrz budynku brak platformy przychodowej dla osób z niepełnosprawnościami oraz windy. W budynku brak  toalety przystosowanej dla osób z niepełnosprawnościami.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Brak również pętli indukcyjnej dla osób niedosłyszących.

PZDR Lubin

Budynek zlokalizowany jest przy ul. Kisielewskiego 6, 59-300 Lubin.
Budynek trzykondygnacyjny z dwoma wejściami, główne, do którego można się dostać z poziomu terenu znajduje się przy ul. Kisielewskiego. Przy budynku znajduje się parking, z jednym miejscem parkingowym wyznaczonym dla osób z niepełnosprawnościami.  
Biuro PZDR Lubin znajduje się na pierwszym piętrze, wewnątrz budynku brak platformy przychodowej dla osób z niepełnosprawnościami oraz windy. W budynku brak toalety przystosowanej dla osób z niepełnosprawnościami.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a, są oznaczenia kontrastowe prowadzące do biura PZDR Lubin. Brak również pętli indukcyjnej dla osób niedosłyszących.

PZDR Lwówek Śląski

Budynek zlokalizowany jest przy ul. Wojska Polskiego 25c, 59-600 Lwówek Śląski. 
Budynek trzykondygnacyjny z dwoma wejściami, główne, do którego prowadzą schody znajduje się przy ul. Wojska Polskiego. Przy budynku znajduje się parking, brak wyznaczonego miejsca dla osób z niepełnosprawnościami.  
Budynek nie posiada podjazdu ani platformy przychodowej dla osób z niepełnosprawnościami. Biuro PZDR Lwówek Śląski znajduje się na drugim piętrze, wewnątrz budynku brak platformy przychodowej dla osób z niepełnosprawnościami oraz windy. W budynku brak  toalety przystosowanej dla osób z niepełnosprawnościami.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Brak również pętli indukcyjnej dla osób niedosłyszących.

PZDR Milicz

Budynek jest zlokalizowany przy ul. Kopernika 3, 56-300 Milicz.
Budynek dwukondygnacyjny z jednym wejściem, główne, do którego prowadzą schody znajduje się przy ul. Kopernika. Przy budynku znajduje się parking, z wyznaczonymi dwoma miejscami parkingowymi dla osób z niepełnosprawnościami.
Budynek nie posiada podjazdu ani platformy przyschodowej dla osób z niepełnosprawnościami. Biuro PZDR Milicz znajduje się na pierwszym piętrze, wewnątrz budynku brak platformy przychodowej dla osób z niepełnosprawnościami oraz windy. W budynku brak wyznaczonej toalety dla osób z niepełnosprawnościami. 
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Brak również pętli indukcyjnej dla osób niedosłyszących.

PZDR Oleśnica

Budynek jest zlokalizowany przy ul. Wiejskiej 2, 56-400 Oleśnica.
Budynek dwukondygnacyjny z jednym wejściem, główne, do którego prowadzą schody znajduje się przy ul. Wiejskiej. Przy budynku znajduje się parking, z jednym miejscem parkingowym wyznaczonym dla osób z niepełnosprawnościami.  
Budynek nie posiada podjazdu ani platformy przyschodowej dla osób z niepełnosprawnościami. Biuro PZDR Oleśnica znajduje się na parterze. W budynku brak toalety przystosowanej dla osób z niepełnosprawnościami.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Brak również pętli indukcyjnej dla osób niedosłyszących.

PZDR Oława

Budynek jest zlokalizowany przy ul. 3 Maja 1, 55-200 Oława.
Budynek pięciokondygnacyjny z pięcioma wejściami. Wejście główne, do którego prowadzą schody znajduje się przy ul. 3 Maja. Przy budynku znajduje się parking z dwoma miejscami parkingowymi wyznaczonymi dla osób z niepełnosprawnościami.  
Budynek posiada windę zewnętrzną, w windzie informacja głosowa i przyciski z systemem Braillea. Biuro PZDR Oława znajduje się na czwartym piętrze. W budynku jest toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami.
W budynku znajduje się tablica informacyjna z oznaczeniami w alfabecie Braille'a oraz oznaczeniami kontrastowymi dla osób niewidomych i słabowidzących. Brak pętli indukcyjnej dla osób niedosłyszących.

PZDR Polkowice

Budynek jest zlokalizowany przy ul.Spółdzielczej 2, 59-100 Polkowice. 
Budynek dwukondygnacyjny z jednym wejściem. Wejście główne, do którego prowadzą schody, znajduje się przy ul. Spółdzielczej. Przy budynku znajduje się parking, brak wyznaczonego miejsca dla osób z niepełnosprawnościami.  
Budynek posiada podjazd dla osób z niepełnosprawnościami. Biuro PZDR Polkowice znajduje się na parterze. W budynku brak toalety przystosowanej dla osób z niepełnosprawnościami.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Brak również pętli indukcyjnej dla osób niedosłyszących.

PZDR Strzelin

Budynek jest zlokalizowany przy ul. Ząbkowickiej 31, 57-100 Strzelin
Budynek dwukondygnacyjny z jednym wejściem, główne, do którego prowadzą schody znajduje się przy ul. Ząbkowickiej. Przy budynku znajduje się parking, brak wyznaczonego miejsca dla osób z niepełnosprawnościami.  
Budynek nie posiada podjazdu ani platformy przyschodowej dla osób z niepełnosprawnościami. Biuro PZDR Strzelin znajduje się na parterze. W budynku brak  toalety przystosowanej dla osób z niepełnosprawnościami.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Brak również pętli indukcyjnej dla osób niedosłyszących.

PZDR Środa Śląska

Budynek jest zlokalizowany przy ul. Wrocławskiej 2, 55-300 Środa Śląska. 
Budynek trzykondygnacyjny z dwoma wejściami, główne, do którego prowadzą schody znajduje się przy ul. Wrocławskiej. Przy budynku znajduje się parking, z jednym miejscem parkingowym wyznaczonym dla osób z niepełnosprawnościami.  
Budynek posiada podjazd dla osób z niepełnosprawnościami. Biuro PZDR Środa Śląska znajduje się na drugim piętrze, wewnątrz budynku jest platforma przyschodowa dla osób z niepełnosprawnościami którą można dostać się tylko na  pierwsze piętro, brak windy. W budynku jest toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Brak również pętli indukcyjnej dla osób niedosłyszących.

PZDR Świdnica

Budynek jest zlokalizowany przy ul. Wałbrzyskiej 25/27, 58-100 Świdnica. 
Budynek dwukondygnacyjny z dwoma wejściami, główne, do którego prowadzą schody znajduje się przy ul. Wałbrzyskiej. Przy budynku znajduje się parking, z jednym miejscem parkingowym wyznaczonym dla osób z niepełnosprawnościami.  
Budynek nie posiada podjazdu ani platformy przyschodowej dla osób z niepełnosprawnościami. Biuro PZDR Świdnica znajduje się na pierwszym piętrze, wewnątrz budynku brak platformy przychodowej dla osób z niepełnosprawnościami oraz windy. W budynku brak  toalety przystosowanej dla osób z niepełnosprawnościami.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Brak również pętli indukcyjnej dla osób niedosłyszących.

Wytworzył:
Udostępnił:
Grzesiewicz Lilianna
(2021-03-30 12:25:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Pietras Waldemar
(2024-02-09 08:51:59)