☰ Menu
Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu

Piątek 19.08.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu.

 • Data publikacji strony internetowej: 
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt.
 • Zamieszczone na stronie podmiotowej BIP informacje publiczne w postaci załączników z zeskanowanymi dokumentami, nie są dostępne cyfrowo w całości, zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań DODR.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-26. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Koordynatorem ds. dostępności jest Konrad Karykowski, adres poczty elektronicznej: dostepnosc.cyfrowa@dodr.pl
   
 • Kontaktować się można także dzwoniąc na numer telefonu: 71 339 86 56 wew. 218

Procedura

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu.

Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład poprzez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu.
Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Ułatwienia na stronie podmiotowej BIP

 • użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab,
 • w całym serwisie włączony jest tzw. foukus, czli domyślne oznaczanie aktywnego linka czy pola formularza,
 • dostępna jest wersja strony z podwyższonym kontrastem,
 • zastosowano przycisk A++ umożliwiający zmianę wielkości tekstu

Dostępność architektoniczna

Siedziba Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego znajduje się we Wrocławiu przy ul. Zwycięskiej 8 w trzech wielokondygnacyjnych budynkach oznaczonych literami B3, B2 i B4.

Każdy z budynków posiada osobne oddzielne wejście.

Główne wejście do budynku B4 wyposażone jest w podjazd dla osób niepełnosprawnych.

Do budynków B3 i B2 nie można się dostać z poziomu terenu. Istnieją bariery w postaci schodów przed wejściem do budynków – brak podjazdu.

W budynku B4 mieści się Recepcja na wprost wejścia głównego. Można w niej uzyskać niezbędne informacje jak poruszać się po budynkach i o dostępnych usługach wsparcia.

Kancelaria ogólna mieści się w budynku B3 na parterze, na wprost wejścia głównego. Można w niej uzyskać niezbędne informacje jak poruszać się po budynkach i o dostępnych usługach wsparcia.

Przed budynkiem B4 znajduje się dedykowane miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

Wykonano wyróżnienia początku i końca wszystkich biegów schodowych. Szerokość głównych drzwi wejściowych i drzwi wewnętrznych oraz ciągów komunikacyjnych jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Toaleta w budynku B4 znajduje się na parterze i jest przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W Ośrodku nie ma pętli indukcyjnej.

W budynkach nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych lub słabowidzących.

Dostępność dla osób niesłyszących lub słabosłyszących

Nie istnieje możliwość obsługi osób słabosłyszących/niesłyszących w języku migowym po uprzednim powiadomieniu i umówieniu wizyty interesanta. 

Aplikacje mobilne

Serwis BIP Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu nie posiada dedykowanej aplikacji mobilej.
Serwis zbudowany został w oparciu o metodę "Responsive Web Design", dzięki której automatycznie dostosowuje wyświetlanie do rozdzielczości oraz wielkości ekranu.

Wytworzył:
Udostępnił:
Grzesiewicz Lilianna
(2021-03-30 12:25:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Grzesiewicz Lilianna
(2021-05-31 13:46:32)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 43937